09/022015

Quy chế tổ chức và hoạt đông Khuyến học

Lượt xem: 9319

Giới thiệu:

Vừa qua trong buổi họp mặt tất niên 8/2/2015 của toàn ban chấp hành hội Đồng hương Huyện Phong Điền tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận, ban Khuyến học của hội với sự góp mặt của ê-kíp nhân sự mới đã trình ra một «Quy chế  tổ chức và hoạt đông của Ban Khuyến học ». Nhận thấy đây là một kế hoạch hành động hết sức bài bản và nghiêm túc, tuy nhiên có phù hợp hay không với khuôn khổ và tầm vóc khiêm tốn của một bộ phận khuyến học đang nằm trong cơ cấu của hội Đồng hương huyện, vốn đang « bị » bao quanh bởi một mạng lưới khuyến học hoạt động đều khắp của các hội Đồng hương làng xã thuộc huyện – thì vấn đề cần phải được bàn bạc thấu đáo hơn. Ban Biên tập xin đăng nguyên văn bản Quy chế sau đây – xem như là Dự thảo - để quý vị có trách nhiệm trong hội tham khảo và góp ý xây dựng thêm trước khi trở thành Quy chế chính thức.

Ban Biên tập

 
            QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHUYẾN HỌC

HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN PHONG ĐIỀN

TẠI TP.HCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

 

Chương I
MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Mục tiêu

Ban khuyến học Đồng hương Huyện Phong Điền tại Tp.HCM (sau đây gọi tắt là Ban khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các Hội viên Huyện Phong Điền, cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp "trồng người". Ban khuyến học hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản: Xây dựng quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của học sinh, đặc biệt chú ý tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những học sinh có thành tích học tập tốt, những học sinh đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, những học sinh có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của hội, của quê hương cũng như của xã hội.

 Điều 2: Nguyên tắc tổ chức

Ban khuyến học hoạt động theo Điều lệ của Hội khuyến học và trong khuôn khổ luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

Để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Ban khuyến học phải đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động như sau:

- Tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước cũng như các qui định, qui chế, điều lệ của Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM, của Hội khuyến học; tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan đoàn thể;

- Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các hội viên, của Ban chấp hành; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý tới những cựu học sinh đã thành tài của Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM để vận động sự tham gia vào ban chấp hành để phát huy tốt hoạt động của Hội;

- Tranh thủ sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các hội viên, học sinh, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm duy trì và phát triển Ban khuyến học.

- Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM trong việc đề ra Kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm.

 

 Chương II
HỘI VIÊN HỘI KHUYẾN HỌC

Điều 4: Hội viên

Hội viên là những người con, cháu, dâu, rể,…có nguồn gốc quê hương huyện Phong Điền và những người có tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", tán thành Quy chế của Ban khuyến học, tự nguyện tham gia, hoạt động theo sự phân công của Ban khuyến học đều được xem xét và công nhận là hội viên của Ban khuyến học. Ngoài ra, Ban khuyến khích, kêu gọi mọi tầng lớp cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, mọi đơn vị, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia và ủng hộ để Ban khuyến học ngày càng phát triển.

 Điều 5: Quyền và trách nhiệm của hội viên Ban khuyến học

  5.1. Hội viên có quyền:

- Đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế với mục đích phát triển Ban khuyến học ngày càng lớn mạnh;

- Ứng cử, đề cử, bầu cử nhân sự vào Ban điều hành khuyến học;

- Được tạo điều kiện và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động đóng góp xây dựng và phát triển Ban khuyến học;

  5.2. Hội viên có trách nhiệm:

- Tôn trọng và thực hiện Quy chế, nghị quyết công tác của Ban chấp hành Ban khuyến học;

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới;

- Đóng góp xây dựng quỹ theo khả năng và với tinh thần tự nguyện.

 Điều 6: Ghi nhận công lao đóng góp

Hội viên cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng và phát triển Ban khuyến học được ghi nhận trong sổ vàng, hoặc trao tặng chứng chỉ ghi danh của Ban điều hành Ban khuyến học.

Ban chấp hành có trách nhiệm đề xuất, tôn vinh và khen tặng các danh hiệu xứng đáng cho các Hội viên/ tổ chức có công lao xây dựng Ban khuyến học.

 

Chương III
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 7: Bộ máy điều hành

Ban khuyến học là cơ quan duy nhất điều hành mọi hoạt động khuyến học trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM.

Ban khuyến học được Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM ký quyết định thành lập và ký quyết định công nhận.

Nếu không thể triệu tập triển khai cuộc họp nội bộ, để duy trì các hoạt động thường xuyên liên tục, phù hợp với điều kiện công việc của mọi thành viên, Trưởng Ban khuyến học có thể liên hệ với các thành viên trong Ban chấp hành bằng các phương tiện thuận lợi nhất như: văn bản; e-mail; điện thoại; fax… để trao đổi công việc và xin ý kiến, quyết định thực hiện trên nguyên tắc được ủng hộ tán thành từ 70% số phiếu trở lên.

 

Chương IV
TÀI CHÍNH

Điều 8: Nguồn thu

Kinh phí của Hội khuyến học do các hội viện tự nguyện đóng góp; ngoài ra Hội thu hút sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

 Điều 9: Chi phí

Ban khuyến học lập kế hoạch chi phí hàng năm trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế của Hội khuyến học và phù hợp với Kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM.

Mọi hoạt động thu/chi được minh bạch, công khai và được Ban khuyến học quản lý, quyết định.

 Kinh phí của Ban khuyến học được gửi vào ngân hàng hưởng lãi suất theo qui định để phát triển quỹ.

 

Chương V
HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHÁC

 Điều 10: Học bổng và khen thưởng

- Đối tượng hưởng học bổng: Là học sinh đang sinh sống, học tập tại Tp.HCM.

- Kỳ hạn học bổng: mỗi năm học xét và trao một lần

- Mức học bổng: do Ban chấp hành quyết định.

- Tiêu chí xét tuyển dựa trên các căn cứ sau đây:

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn;

Có các thành tích đặc biệt nổi trội đạt học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia trở lên;

  Trúng tuyển vào các trường Đại học công lập trực thuộc nhà nước.

    Điều 11: Qui trình xét học bổng và khen thưởng

1) Ban khuyến học đề nghị ban chấp hành Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM căn cứ vào Quy chế để lựa chọn, đề xuất danh sách học sinh đủ điều kiện được hưởng học bổng/khen thưởng, nêu rõ thông tin cá nhân và lý do được đề xuất.

2) Ban khuyến học căn cứ vào Quy chế và đề xuất của ban chấp hành Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM, tổ chức họp xét duyệt danh sách học sinh được hưởng học bổng/ khen thưởng và phối hợp với ban chấp hành Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM tổ chức trao học bổng/ khen thưởng cho học sinh.

 

Chương VII
TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ

            Điều 13: Tuyên truyền quảng bá

Ban khuyến học có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các thông tin về khuyến học tới các đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân để mọi người tham gia đóng góp, xây dựng và ủng hộ Hội khuyến học ngày càng lớn mạnh.

Ban quản trị website Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin lên trang website của Hội để hội viên, học sinh, cũng như các tập thể, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước biết về các hoạt động của Ban khuyến học.

 

Chương VIII
    T Ổ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14:

Trưởng ban khuyến học là người chịu trách nhiệm cao nhất tổ chức thực hiện theo Quy chế này.

Chủ tịch Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM ký tên dưới đây, đồng ý chịu trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban khuyến học hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời cử những hội viên tâm huyết và có năng lực tham gia Ban điều hành khuyến học, cũng như chỉ đạo các đơn vị trong Hội phối hợp thực hiện những công việc liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì Ban khuyến học, tổ chức xin ý kiến Hội đồng hương huyện Phong Điền tại Tp.HCM xem xét điều chỉnh hay bổ sung để Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học nhà trường hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

 

   Tp.HCM, ngày    tháng   năm 2014

  CHỦ TỊCH HĐH H.PHONG ĐIỀN                                         TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC

            (Ký tên và đóng dấu)                                                          (Ký tên và đóng dấu)

               Hoàng Văn Hạnh                                                              Đặng Hữu Tường 

Cập nhật ngày Thứ hai, 09/02/2015

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Nguyên Thanh Vào lúc 06:32 - 10/02/2015 Đúng là kế hoạch đưa ra có hơi bài bản "lý thuyết" một chút. Nhưng điều này nói lên tính "chủ động" cần thiết của mỗi ban. Nếu các ban khác của ĐH huyện đều có tư duy về tổ chức và kế hoạch như vậy thì có gì mà ĐH huyện không hoạt động thành công?

Tin liên quan

Liên kết hội đồng hương

 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Làng Thế Chí Tây
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Làng Lương mai
 • Làng Đại Lộc
 • Làng Vĩnh Xương
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 7
Tổng truy cập: 1.351.634