20/122013

Danh sách nhân sự

Lượt xem: 1587

HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN PHONG ĐIỀN

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

-----o0o-----

­


­­­­­­­­

DANH SÁCH NHÂN SỰ
(2013-2017)Chủ tịch Danh dự :

Ông NGUYỄN VĂN THÁI (Phong An)

ĐT : 0164.710.6256

 

    BAN CHẤP HÀNH

   

1/ CHỦ TỊCH HỘI :

        -Ông HOÀNG VĂN HẠNH  (Phước Tích)  

                                                                   ĐT : 0918.494.326

    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC :

-Ông TRẦN VĂN MAY  (Ưu Điềm)
  
ĐT :0907.679.905


2/ BAN  THƯ KÝ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :
 

    Ủy viên Thư ký : 

        -Ông NGUYỄN ĐỨC MẠNH (Vân Trình)  

                                                                  ĐT : 0167.905.0903
    
                                                       Uỷ Viên Tài Chính kiêm Thủ Quỹ :

         -Bà NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG (Phong Chương)

       ĐT:0955.491.655

          Kế Toán  :

            -Ông LÊ TẤN SANG  (Vân Trình) 

        ĐT : 0913.587.893
 

 3/ BAN QUẢN TRỊ  WEBSITE VÀ TẬP SAN 

          Chủ Nhiệm :

  -Ô. NGUYỄN THANH MẠO  (Kế Môn); ĐT : 0908.383.984

·       Thành viên Ban Biên Tập : 

-Ô. NGUYỄN THÚY      (Vĩnh Xương) ; ĐT : 0983.186.348

     -Ô. HOÀNG ĐỨC BÌNH     (Điền Hải); ĐT : 0913.131.517

     -Ô. HOÀNG ĐỨC BẢO      (Điền Hải); ĐT : 0938.090.115

     -Ô. NG KHOA HỒNGVÂN (Ưu Điềm); ĐT : 0918.069.481

     -Ô. NGUYỄN VĂN MẪN (Thế Chí Tây); ĐT : 0915.907.272

     -Ô.QUANG HUY                 (Đại Lộc); ĐT : 0903.918.499

     -Ô. NGUYỄN DUY QUÝ (Lương Mai); ĐT : 0988.535.040 

·   
.   
Thành viên Ban Kỹ thuật :

 
-Ô.LÊ QUANG THÁI    (Phước Tích) ; ĐT : 0918.452.346

-Ô.NGUYỄN VĂN NHÂN  (Lương Mai); ĐT : 0902.687.852

 

4/ BAN VĂN THỂ MỸ

 -Ô. NGUYỄN THÚY, Trưởng Ban (Vĩnh Xương); ĐT: 0983.186.348

 -Ô. LÊ TRỌNG PHƯỚC ĐIỀN (Phước Tích); ĐT: 0913.968.856

 -Ô. HOÀNG NGỌC TƯỞNG (Phong Sơn); ĐT : 0934.442.273

   

5/ PHÓ CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH  CLB  DOANH NGHIỆP       

 -Ô. ĐOÀN VĂN XỨNG, Phó CT (Mỹ Xuyên); ĐT:0918.018.536

    -Ô. TRẦN THANH QUANG  (Đại Lộc); ĐT:0908.641.360

    -Ô. NGUYỄN BÁ HẬU     (Phước Tích); ĐT: 0913.191.315

    -Ô. LÊ VĂN THA                          (Mỹ Xuyên Cang); ĐT:

     -Ô. LÂM ĐỨC TỐ GIANG (Lương Mai); Đ : 0933.777.666

     -Ô. PHẠM BÁ THU  (Phò Trạch Đệm) ;  ĐT : 0903.077.232

    -Ô. TRẦN HÒA             (Vĩnh Xương) ; ĐT : 0903.411.110

     -Ô. BÙI QUANG THÀNH (Mỹ Xuyên); ĐT : 0903.967.627

    -Ô. TRẦN THÀNH          (Lương Mai) ; ĐT : 0903.660.548

   

6/ PHÓ CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH ĐỐI NỘI

 -Ô. NGUYỄN THIỆN LIÊU, PCT (Thế Chí Tây) ; ĐT:0908.431.093

 -Ô. NGUYỄN ĐỨC MẠNH       (Vân Trình) ; ĐT: 0167.905.0903

 -Ô. LÊ HOÀNG HÙNG   (Mỹ Xuyên Cang); ĐT: 0122.61035208

                                                                                     

7/PHÓ CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH ĐỐI NGOẠI

   -Ô. TRẦN DU, PCT               (Điền Hải); ĐT : 0907.038.666

       -Ô. HỒ ĐỊNH                      (Phong An); ĐT: 0914.116.484 

 

8/ PHÓ CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH KHUYẾN HỌC

 -Ts. NGUYỄN THIỆN TỐNG, PCT (Thế Chí Tây); ĐT:0933.321.877

     -Ths.  HOÀNG ĐỨC BẢO   (Điền Hải); ĐT : 0938.090.115

   

   ỦY VIÊN ĐOÀN

   

- Ô. ĐẶNG NHƯ ĐÍNH           (Thế Chí Tây) – 0908.907.459

- Ô. LÊ PHƯỚC THĂNG            (Vân Trình) – 0903.623.656

- Ô. NGUYỄN XUÂN CẦN           (Điền Hải) – 0908.512.636

- Ô. ĐẶNG HỮU TƯỜNG              (Kế Môn) – 0907.607.367

- Ô. NGUYỄN NGỌC HÙNG     (Đông Lâm) – 0918.456.174

- Ô. PHẠM BÁ THU            (Phò Trạch Đệm) – 0903.660.548

- Ô. TRẦN THÀNH                    (Lương Mai) – 0903.660.548

- Ô. TRẦN HÒA                       (Vĩnh Xương) – 0903.411.110

- Ô. BÙI QUANG THÀNH (Mỹ Xuyên Cang) – 0903.967.627

- Ô. NGUYỄN TRI HUẾ     (Tộc Nguyễn Tri) – 0913.731.157

- Ô. CAO ĐĂNG VĨNH                                  (Phong Sơn) –

- Ô. LƯƠNG THÀNH BÚT       (Phước Tích) – 0963.333.986

- Ô. HỒ THÀNH NHÂN        (Thanh Hương) – 0918.590.094

- Ô. LÂM ĐỨC TỐ GIANG       (Lương Mai) – 0933.777.666

  

      BAN THAM VẤN

  

     - Ông NGUYỄN THIỆN              (Điền Lộc) – 083.923.8092

  - Ông NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ   (Cao Ban) – 0121.208.5399

  - Ông DƯƠNG PHƯỚC LƯU (Hiền Lương) – 0838.992.716

  - Ông NGUYỄN TRI ANH  (Phong Chương) – 083.5106.343HỘI VIÊN   
   

-Hội viên Danh dự

-Hội viên  (ban Chấp hành các hội Đồng hương làng)

-Hội viên  (đồng hương các làng chưa thành lập hội)

                                                   

                                                    Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2013 

Hội Đồng hương Huyện Phong Điền

tại TP.HCM và các tỉnh lân cận
Chủ tịch

 HOÀNG VĂN HẠNH

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 20/12/2013

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Vĩnh Xương
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • Làng Đại Lộc
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Làng Thế Chí Tây
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Làng Lương mai
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 3
Tổng truy cập: 1.125.742